TPU


 • IMG_5239 (2).jpg
  TPU Tape 4012 ขนาด 4mm. x 0.12mm. 1 kg. = 1,700 m. *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 1,000 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_5239 (2).jpg
  TPU 6008 ขนาด 6mm. x 0.08mm. 1 kg. = 1,700 m. *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 1,000 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_5239 (2).jpg
  TPU 6012 ขนาด 6mm. x 0.12mm. 1 kg. = 1,100 m. *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 1,000 บาท
  มีสินค้า


 • IMG_5239 (2).jpg
  TPU 8012 ขนาด 8mm. x 0.12mm. 1 kg. = 850 m. *ควรทำการทดลองใช้ก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง*
  ราคา: 1,000 บาท
  มีสินค้า


 

 

Visitors: 61,578